Politikas mērķis:
n
odrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību; reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai; Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu; paaugstināt resora darbības efektivitāti, t.sk. mazinot administratīvo slogu; nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu /
VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam2

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2017)

Plānotā vērtība

 

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu resursu tonnu)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

511,71

600

(2023)

Kopējo SEG emisiju samazinājums salīdzinājumā ar 1990. gadu (%)

VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam

56,93

65

(2030)4

Valdības rīcības plāns

4.2; 24.4; 25.2; 32.1-32.4; 39.1; 39.2; 42.2; 42.3; 61.1; 62.1-62.4; 63.1-63.5; 64.1-64.5; 65.1; 65.2; 97.2; 101.1; 101.2; 106.1-106.3; 223.1; 224.1; 225.1; 226.1; 226.2; 227.1; 228.1; 229.1; 229.2; 230.2; 230.3; 231.1; 232.1; 235.1; 240.1; 243.1-243.3; 244.3-244.6; 245.6; 245.7; 246.2-246.4

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

  9 151 242

  10 321 977

  10 066 463

  8 885 363

  8 885 363

            281

              302

              298

            258

            258

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

  7 807 623

    8 607 379

    8 641 346

  8 885 363

  8 885 363

            249

              259

              258

            258

            258

70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

     224 122

       287 262

-

-

-

                1

-

-

-

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

       63 019

         97 700

         97 700

-

-

-

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)

     210 959

       361 544

       300 890

-

-

                5

                  5

                  5

-

-

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)

     845 519

       968 092

    1 026 527

-

-

              26

                38

                35

-

-

Kvalitātes rādītāji

Vides politikas iedarbīguma rādītājs (Environmental Policy Stringency Index, OECD) nav mazāks par 25

-

2

2

2

2

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)(vieta)6

17

19

18

17

17

Piezīmes.
1 CSP, Eurostat.
2 https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti.
3 2019.gada SEG inventarizācija (ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām).
4 Informatīvais ziņojums “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam” http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40462398
5 Rādītājs raksturo pakāpi, kādā vides politika veicina videi kaitīgu darbību samazināšanos. Indekss svārstās no 0 (nav iedarbīga politika) līdz 6 (augstākā iedarbība). Tiek rēķināts visām OECD dalībvalstīm, kā arī BRIICS valstīm. Indeksa vērtības novērtējums par Latviju pagaidām nav pieejams, ņemot vērā, ka Latvija OECD iestājās 2016.gada jūlijā.
6 DESI ir ES valstu digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības indekss – salikts rādītājs, kuru veido 5 apakšrādītāji: savienojamība, cilvēkkapitāls, interneta izmantojums, ciparu tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi. Mēra 28 valstīs.