Politikas mērķis: nodrošināt makroekonomisko stabilitāti, līdzsvarotu un ar resursiem sabalansētu izaugsmes turpmāku attīstību, piesaistot augsti kvalitatīvas investīcijas, vēršot strukturālo reformu uz produktivitātes pieaugumu un balstot konkurētspējas priekšrocības uz tehnoloģiskiem faktoriem, inovatīviem uzlabojumiem, digitalizāciju un efektīvas valsts pārvaldes principiem / Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība

Bruto pamatkapitāla veidošana no IKP (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [231]

23,4

(2020)

23,0

(2022)

Preču un pakalpojumu eksports faktiskajās cenās (tūkst. euro)

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

17 682 280

(2020)

22 000 000 (2023)

Rūpniecībā inovatīvi aktīvu uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%)

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

37,7

(2018)

39,0

(2022)

Finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai IKP (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [135]

0,64

(2019)

0,75

(2022)

Augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā (%)

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam

11,6

(2020)

12,0

(2022)

Latvijas novērtējums Globālās inovācijas indeksa apakškategorijā: zināšanu un tehnoloģiju izlaide (vieta)

Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

42

(2020)

43

(2022)

Valdības rīcības plāns

34.1., 40.2., 41.1., 42.1., 44.1., 212.1.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

82 157 768

9 923 036

9 679 317

9 677 957

6 403 259

199

197

176

176

176

34.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

199 649

230 083

230 083

230 083

230 083

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

572 572

732 422

-

-

-

26

23

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

11 739

15 556

-

-

-

-

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

54 242

84 500

-

-

-

1

1

-

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

7 163

110 190

99 713

97 985

98 167

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5 635 481

8 750 285

9 349 521

9 349 889

6 075 009

172

173

176

176

176

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

75 676 922

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Latvijas novērtējums Globālās konkurētspējas indeksā (vieta)

-1

40

39

39

39

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā (vieta)

19

18

17

17

17

Piezīmes.

1 2020. gadā novērtējums netika veikts Covid-19 izraisītās krīzes dēļ.