Politikas mērķis: nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti, un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību; reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai; Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu; paaugstināt resora darbības efektivitāti, t.sk. mazinot administratīvo slogu; nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu / VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji2

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2030)4

SEG emisiju intensitāte (tCO2 ekv/milj euro)

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [271]

404,483

292

Valdības rīcības plāns

4.2; 24.4; 25.2; 32.1-32.4; 39.1; 39.2; 42.2; 42.3; 61.1; 62.1-62.4; 63.1-63.5; 64.1-64.5; 65.1; 65.2; 97.2; 101.1; 101.2; 106.1-106.3; 223.1; 224.1; 225.1; 226.1; 226.2; 227.1; 228.1; 229.1; 229.2; 230.2; 230.3; 231.1; 232.1; 235.1; 240.1; 243.1-243.3; 244.3-244.6; 245.6; 245.7; 246.2-246.4

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

  9 945 195

  10 066 463

    9 551 142

  9 481 898

  9 553 610

           262

             298

             260

           258

           260

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

  8 450 093

8 641 346

9 394 358

9 394 358

9 394 358

           231

             258

             258

           258

           258

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)

     933 772

    1 026 527

-

-

-

             27

               35

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)

     329 545

       300 890

-

-

-

               4

                 5

-

-

-

70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

     215 697

-

         67 700

-

      71 549

-

-

                 2

-

               2

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

16 088

97 700

89 084

87 540

87 703

-

-

-

               -

               -

Kvalitātes rādītāji

Vides politikas iedarbīguma rādītājs (novērtējums)) nav mazāks par 24

n/a

2

2

2

2

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)(vieta)5

18

18

17

17

15

Piezīmes.

1 https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti.

2Politikas rezultatīvais rādītais “Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu resursu tonnu” ir izslēgts no budžeta paskaidrojuma, sākot ar 2022. gadu, sakarā ar to, ka plānotais un izpildes rādītāji ir noteikti dažādas aprēķināšanas metodikas ietvaros un nav salīdzināmi.

2021. gada SEG inventarizācija (ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām): https://unfccc.int/documents/271530

4 Rādītājs (Environmental Policy Stringency Index, OECD) raksturo pakāpi, kādā vides politika veicina videi kaitīgu darbību samazināšanos. Indekss svārstās no 0 (nav iedarbīga politika) līdz 6 (augstākā iedarbība). Tiek rēķināts visām OECD dalībvalstīm, kā arī BRIICS valstīm. Indeksa vērtības novērtējums par Latviju pagaidām nav pieejams, ņemot vērā, ka Latvija OECD iestājās 2016. gada jūlijā.

5 DESI ir ES valstu digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības indekss – salikts rādītājs, kuru veido 5 apakšrādītāji: savienojamība, cilvēkkapitāls, ciparu tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi. Mēra 27 valstīs.