Politikas mērķis: nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

93,0

(2015)

94,0

(2019)

Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai un lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības veicināšanai realizētās valsts uzraudzības un kontroles programmas (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

18

(2015)

18

(2019)

Atbilstoši klasificēti cūku liemeņi (% no kopējā klasificējamo liemeņu skaita)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

0

(2015)

100,0

(2019)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada  plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

15 718 345

17 642 090

18 163 844

16 837 018

11 694 851

595

641

641

621

621

20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

9 713 638

10 454 707

10 949 604

10 799 604

10 799 604

579

621

621

621

621

20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi

895 247

868 390

895 247

895 247

895 247

-

-

-

-

-

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

5 109 460

6 318 993

6 318 993

5 142 167

-

16

20

20

-

-

Citi ieguldījumi

Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)

11

11

11

11

11

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta „BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)

7

7

7

7

7

Kontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)

13

13

13

13

13

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

37 804

37 800

37 800

37 800

37 800

Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

18 637

12 400

17 000

17 000

17 000

Laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē (skaits)

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā (skaits)

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Kvalitātes rādītāji

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības “BIOR” reģionālajām laboratorijām (skaits)

3

3

3

3

3