Politikas mērķi:

  1. sabalansēts budžets visos valdības līmeņos, izvairoties no publisko izdevumu segšanas uz budžeta deficīta rēķina;
  2. atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam nodrošināta vispārējās valdības parāda ilgtspēja ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus;
  3. īstenota finanšu tirgus sektora politika, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecības attīstību un finanšu sektora sniegto pakalpojumu pieejamību / Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Faktisko valsts budžeta izdevumu novirze no gadskārtējā valsts budžeta likumā plānotajiem izdevumiem (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)

0,7

1,5

Vispārējās valdības parāds ir stabilizējies ilgtspējīgā līmenī un nepārsniedz Fiskālās disciplīnas likumā noteikto parāda nosacījumu (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)

35,9

36,1

Palielināts rezidentu mājsaimniecību un uzņēmumu kredītportfelis (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)

-4,59

2,9

Paplašināta kapitāla instrumentu pieejamība Latvijas rezidentu ne-finanšu uzņēmumiem un investīciju iespējas institucionālajiem un privātajiem investoriem (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)

-0,57

0,5

Valdības rīcības plāns

1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1., 27., 28.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

251 179 397

244 526 772

246 759 196

276 551 815

251 397 917

402

413

414

414

398

29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

188 630

198 552

200 868

200 868

200 868

4

4

4

4

4

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

242389 913

235 480 861

237 787 415

267 522 661

242 955 861

184

186

188

188

188

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

1 375 863

1 464 846

1 775 926

1 835 836

1 895 336

50

49

49

49

49

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

190 409

51 045

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

318 722

-

-

-

-

14

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

-

367 800

367 400

367 300

-

-

15

14

14

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

53 762

35 221

44 428

42 621

-

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

29 176

39 929

38 729

38 729

-

1

2

2

2

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6442 730

6849 130

6544 430

6543 800

6345 852

149

157

157

157

157

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

190 192

39 388

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

57 394 382

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Semināros apmācītas personas par publiskā iepirkuma jautājumiem (skaits)

3 127

1 500

1 500

1 500

1 500

Valsts vērtspapīru, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem, apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)2,3

-42

0

0

0

0

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

8

9

11

11

11

Kvalitātes rādītāji

Pozitīvo tiesvedību skaits (% no pārsūdzēto Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu kopējā skaita)

100

75

75

75

75

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)

63

85

85

88

89

Piezīmes.

Iekļauta 2019.gada budžeta paskaidrojumā atsevišķi norādītā darbības joma “Finanšu tirgus vadība”.

Pieļaujama atkāpe, veicot negatīvas neto emisijas kārtējā gada ietvaros, ja tā attiecīgajā apmērā tiek kompensēta, plānojot nākamā gada aizņemšanās apjomus iekšējā tirgū.

Rādītāja nosaukums līdz 2019.gadam “Iekšējā aizņēmuma vērstpapīru apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērstpapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)”.