Politikas mērķis: atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iedzīvotāju savstarpējās uzticības īpatsvars (%) [327]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

50

(2014)

62

(2020)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas darbojas nevalstiskajās organizācijās (%) [328]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

4

(2014)

9

(2020)

Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%) [329]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

54

(2014)

47

(2020)

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 206 957

9 440 531

9 310 911

9 123 648

9 260 685

40,3

33,5

30,7

30,2

30,2

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

678 905

731 433

734 231

734 228

734 228

25,1

20,1

20,1

20,1

20,1

02.00.00  Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

585 655

130 904

530 942

400 000

400 000

0,5

0,5

0,5

-

-

03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma

339 249

355 718

-

-

-

2,5

2,3

-

-

-

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

4 399

4 400

-

-

-

0,2

0,3

-

-

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

158 469

 

1 474 948

1 186 461

989 837

989 801

3,1

4,6

4,6

4,6

4,6

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

23 063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

4 598 807

6 739 369

6 859 277

6 999 583

7 136 656

5,2

5,5

5,5

5,5

5,5

71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

796 656

3 759

-

-

-

3,6

0,2

-

-

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

21 755

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nevalstisko organizāciju īstenojamie projekti uzraudzībā un pēc uzraudzībā (skaits)

389

560

561

528

528

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

1 191

1 200

610

-

-

Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)

446 767

522 550

607 850

605 000

603 000

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu (pakalpojumu saņēmēju skaits)

342

390

390

390

390