Politikas mērķis: atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu / Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās, respondenti, kuri atbild “nekur” (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

71,5

(2019)

70,0

(2024)

Iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās – nevalstiskajām organizācijām (pilnībā uzticas vai drīzāk uzticas) (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

37,6

(2018)

39,3

(2024)

Subjektīvā diskriminācijas pieredze (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

7,4

(2015)

7,2

(2024)

Valdības rīcības plāns

99., 134, 159., 164., 165.

 

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

15 263 369

13 052 773

18 721 544

9 168 132

5 976 972

32,3

33,1

33,8

27,0

25,0

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

1 342 696

1 517 992

2 718 735

2 014 420

2 014 420

17,0

21,4

21,4

21,4

21,4

02.00.00  Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

1 158 543

1 500 000

2 000 000

2 000 000

200 000

2,5

-

-

-

-

03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma

158 589

389 687

389 687

389 687

34 149

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

04.00.00 Mediju projektu īstenošana

1 405 628

1 451 155

4 729 558

4 654 558

3 728 403

2,4

2,1

2,1

2,1

2,1

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

1 044 733

917 469

644 535

-

-

4,6

4,3

4,3

-

-

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

-

-

88 461

40 823

 

-

-

-

-

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

9 113 103

7 276 470

8 150 568

68 644

-

4,8

3,8

4,5

2

-

    99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1 040 007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nevalstisko organizāciju īstenojamie projekti uzraudzībā (skaits)

135

208

147

147

50

Izsniegtas “Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte”” (skaits)

-

34 000

-

-

-

Izsniegtas Goda ģimenes apliecības  (skaits)

-

-

40 000

30 000

30 000

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

13

500

86

86

86

Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)

571 356

620 740

530 640

-

-

Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļu vai alternatīvo statusu, kuras ir saņēmušas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu (skaits)

117

390

390

-

-