Politikas mērķis:
jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību / Militārā dienesta likums,
Jaunsardzes centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019. gads)

Plānotā vērtība (2021. gads)

Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits)1

Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016. – 2028. gads.

-

8 000

Valsts aizsardzības mācībās izglītojamie (skaits)1

Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016. – 2028. gads.

-

2 000

Valdības rīcības plāns

163.1; 206.1.

Piezīmes.

1 Jauni rādītāji pamatojoties uz MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā””.

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 269 017

7 709 102

7 016 805

7 265 349

8 842 149

164

192

202

235

260

34.00.00 Jaunsardzes centrs

7 269 017

7 709 102

7 016 805

7 265 349

8 842 149

164

192

202

235

260

Citi ieguldījumi

Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)

115

131

141

174

199

Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits)1

112

119

112

112

112

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)

7 729

8 000

8 000

8 000

8 000

Valsts aizsardzības mācībās iesaistītie jaunieši (skaits)

-

 1 800

2 000

5 000

8 000

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)

41 168

35 000

35 000

35 000

35 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)

5 259

13 000

8 000

8 000

8 000

Kvalitātes rādītāji

Valsts aizsardzības mācības izglītojamo skaits Valsts aizsardzības mācības brīvprātīgajās nometnēs (skaits)²

-

-

180

350

550

Piezīmes.
1 Tiks veiktas korekcijas, balstoties uz novadu reformu.
2 Ar 2021. gadu jauns rādītājs pamatojoties uz MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā””.