Politikas mērķis: sekmēt ilgtermiņā konkurētspējīgas – ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas – uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2020)

Plānotā vērtība (2022)

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

20,9

26,5

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto lauksaimniecības nozarē (tūkst. euro)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

13,1

15,6

Nozares (lauksaimniecības, pārtikas, zivju nozares) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)1

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

40,0

 

20

Meža nozares eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)1

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

19

Valdības rīcības plāns

48.3., 68.1., 68.2., 68.3., 68.4., 68.5., 69.1., 69.2, 74.1., 75.1., 77.1., 77.2., 80.1.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

655 260 612

267 646 143

651 524 547

220 500 673

142 177 324

882

940

958

958

958

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

54 566 877

42 902 061

67 470 133

28 848 127

28 848 127

613

647

634

634

634

64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana2

307 269 685

51 335 006

330 868 916

11 418 610

-

-

-

-

-

-

65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana2

240 935 605

141 506 398

202 908 466

158 599 718

111 466 936

234

293

291

291

291

66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana2

17 897 793

31 902 678

50 277 032

21 634 218

1 862 261

35

-

33

33

33

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

34 590 652

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)

9

9

9

9

9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)

153 026

152 000

155 000

157 000

157 000

Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)

10

9

10

7

7

Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)3

-

-

56 800

57 100

57 400

Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontroļu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)

7,8

8,0

7,5

7,5

7,5

Kvalitātes rādītāji

Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Piezīmes.

1 Par 2020. gadu pieejami kopējie dati (40,0%) lauksaimniecības, pārtikas, mežu un zivju nozares ārējās tirdzniecības apjomā.

2 Plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas šādām valsts budžeta programmām:

-  64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana;

-  65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana;

-  66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana;

lai turpinātu nepārtrauktu atbalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā un ieviestu gan pārejas perioda, gan atveseļošanās fonda atbalsta pasākumus lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, gan arī uzsāktu jaunā plānošanas perioda finansējuma apguvi zivsaimniecības jomā, tiklīdz būs pieņemti un apstiprināti atbalsta apguvei nepieciešamie ES un nacionālie tiesību akti.

3 Rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas reģistrācija (skaits)” ir izslēgts un iekļauts jauns rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)”, izmaiņu pamatojums darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotības ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darbības stratēģiju 2021. – 2027. gadam nepieciešamība.