Politikas mērķis: veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā / Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam6

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020. gadam6

70,0

 

79,6

(2018)

72

 

80

(2021)

Valdības rīcības plāns

146., 148.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

4 608 570

4 744 877

5 737 990

5 681 277

5 681 249

234

234

243

243

243

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

784 328

772 809

994 947

994 947

994 947

77

77

76

76

76

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

3 585 528

3 733 353

4 504 328

4 447 615

4 447 587

157

157

167

167

167

46.04.00 Veselības veicināšana

238 714

238 715

238 715

238 715

238 715

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Skolēnu (15 g.v.) īpatsvars, kuriem ir lieka ķermeņa masa vai aptaukošanās (%)1

-

-

-

15,0

-

Ikdienas smēķētāju (15-64 g.v.) īpatsvars (%)2

-

26,0

 

-

25,5

-

Ikdienas smēķētāju (15-74 g.v.) īpatsvars (%)3

-

-

 

-

23,5

-

Regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15 gadu vecumā (%)1

-

 

-

-

12,0

-

15 gadus veco skolēnu īpatsvars, kuri alkoholu lieto riskantā veidā (%)4

36,0

-

-

-

35,0

Absolūtā alkohola patēriņš uz 1 iedzīvotāju pēc 15 gadu vecuma (absolūtā alkohola litri gadā)

12,0

13,2

13,1

 

13,0

12,8

Kvalitātes rādītājs

Iedzīvotāju īpatsvars, kas savu veselību vērtē kā labu vai ļoti labu (%)5

47,1

47,0

47,5

47,5

47,8

Piezīmes.
1 Datu avots: Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums Pasaules veselības organizācijas atbalstītā Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) monitoringa ietvaros, kura aptaujas tiek veiktas reizi četros gados, taču datu apkopojums par gala pētījumu dažkārt ir pieejams ar laika nobīdi.
2 Datu avots: Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, kura aptaujas tiek veiktas reizi divos gados.
3 Uzsāk plānot ar 2022. gadu. Datu avots: Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, kura aptaujas tiek veiktas reizi divos gados. No 2020. gada Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma vecuma grupa ir paplašināta un ir no 15 līdz 74 gadiem.
 4 Datu avots: ESPAD – Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskām vielām (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), kas tiek veikts reizi četros gados,  taču datu apkopojums par gala pētījumu dažkārt ir pieejams ar laika nobīdi.
5 Datu avots: Eurostat, EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums).
6 Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.