Politikas mērķis:īstenot valsts politiku valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu / Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2018)

Plānotā vērtība

(2020)

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)¹

Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam

0,9

0,9

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)²

Valsts kancelejas darbības stratēģija 2017.–2019. gadam

7,4

7,4

Valdības rīcības plāns

35., 40.4, 236., 241., 244.7.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

2659 504

1835 954

1873 333

1274 148

899 087

24,5

23

22,5

22,5

17

19.00.00 Valsts administrācijas skola

447 895

498 103

567 303

478 453

478 453

6

8

7,5

7,5

7,5

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

2065 099

1284 953

1176 205

665 870

290 809

17

15

13,5

13,5

8

70.09.00 Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

40 527

52 898

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

105 983

-

129 825

129 825

129 825

1,5

-

1,5

1,5

1,5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādātas ierēdņu mācību programmas (skaits)

65

40

40

40

40

Apmācīti darbinieki (skaits)

5 069

6 000

6 000

6 000

6000

Organizēti kursi (skaits)

184

135

135

135

135

Apmācītas labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā un korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās personas (skaits)

8 672

2 464

2 214

1 278

1 278

Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)

224

-

225

225

225

Auditoru sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

6

6

6

6

6

Kvalitātes rādītāji

Mācību dalībnieku apmierinātība ar kursiem (vidējais novērtējums ballēs10baļļu skalā)

8

8

8

8

8

Piezīmes.

1 Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5.

2 Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 līdz 10.