Politikas mērķisīstenot valsts politiku valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu / Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)5

Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam

0,9

 (2017)

1,1

(2019)

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)6

Valsts kancelejas darbības stratēģija 2017.–2019. gadam

7,4

(2018)

7,4

(2019)

Valdības deklarācija

35., 40., 236., 244., 241.p.

5Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5.

6Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 līdz 10.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 735 174

2 728 545

1 835 954

1 643 475

1 143 449

19,7

24

23

23

23

19.00.00 Valsts administrācijas skola

395 835

461 717

498 103

478 303

478 453

6,2

8

8

8

8

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

1 238 790

2 162 380

1 284 953

1 165 172

664 996

12

14,5

15

15

15

70.09.00 Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

4 543

-

52 898

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

96 006

104 448

-

-

-

1,5

1,5

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādātas ierēdņu mācību programmas (skaits)

50

65

40

40

40

Apmācīti darbinieki (skaits)

5 416

6 000

6 000

6 000

6 000

Organizēti kursi (skaits)

144

130

135

135

135

Apmācītas labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā un  korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās personas (skaits)

5 416

5 229

2 464

2 214

1 278

Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)

192

220

-

-

-

Auditoru sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

9

6

6

6

6

Kvalitātes rādītāji

Mācību dalībnieku apmierinātība ar kursiem (vidējais novērtējums ballēs10 baļļu skalā)

8

8

8

8

8