Politikas mērķisīstenot valsts politiku valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu / Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)¹

Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam

1,10

(2015)

1,10

(2018)

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)²

Valsts kancelejas darbības stratēģija 2017.–2019. gadam

7,3

(2016)

7,3

(2018)

Valdības rīcības plāns

34.6

¹ Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5

² Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 līdz 10

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 114 042

1 863 386

2 728 545

2  099 347

604 933

22

22,5

24

22,5

9,5

19.00.00 Valsts administrācijas skola

458 835

459 880

461 717

461 708

461 708

8

8

8

8

8

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

552 805

1 299 058

2 162 380

1 637 639

143 225

12,5

13

14,5

14,5

1,5

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

102 402

104 448

104 448

-

-

1,5

1,5

1,5

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādātas ierēdņu mācību programmas (skaits)

-

65

65

65

65

Apmācīti darbinieki (skaits)

8 210

5 000

6 000

6 000

6 000

Organizēti kursi (skaits)

157

120

130

130

130

Apmācītas labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā un  korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās personas (skaits)

-

-

5 229

-

-

Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)

216

220

220

-

-

Auditoru sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

17

15

6

6

6

Kvalitātes rādītāji

Mācību dalībnieku apmierinātība ar kursiem (vidējais novērtējums ballēs10 baļļu skalā)

8

8

8

8

8