Politikas mērķis: īstenot valsts politiku valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu / Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2021)

Plānotā vērtība

(2024)

“Organizācijas, kas mācās, principa iedzīvināšana publiskajā pārvaldē”*

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

1**

1***

Valdības deklarācija

296.

* Plānotajā periodā paredz mērījuma indeksa izveidi un bāzes līmeņa (angļu val.: baseline) noteikšanu. Indikators ietvers rādījumus par organizāciju, kas mācās pieejas īstenošanu un apmācību ietekmi iestādes efektīvākai darbībai un pakalpojuma sniegšanai.
**Indeksa izveide.
*** Bāzes līmenis.

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 492 342

1 450 931

894 025

723 875

717 780

22

18

9

9

9

19.00.00 Valsts administrācijas skola

398 842

636 520

549 764

550 110

550 110

6,5

8

8

8

8

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

886 218

676 355

19 246

-

-

14

8,5

-

-

-

70.09.00 Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

102 730

8 231

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

104 552

129 825

-

-

-

1,5

1,5

-

-

-

74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi

-

-

325 015

173 765

167 670

-

-

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādātas jaunas ierēdņu mācību programmas (skaits)

27

25

25

25

25

Apmācīti darbinieki (skaits)

4 634

4 500

5000

5000

5000

Organizēti kursi (skaits)1

190

135

135

135

135

Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)

210

225

225

225

225

Auditoru sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

7

6

6

10

10

Kvalitātes rādītāji

Mācību dalībnieku apmierinātība ar kursiem (vidējais novērtējums ballēs 10 baļļu skalā)

8,2

8

8

8

8

Piezīmes.
1 Organizēti kursi par unikālām tēmām