Politikas mērķisīstenot valsts politiku valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu / Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)1

Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam

1,10

(2015)

1,10

(2017)

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)2

Valsts pārvaldes reformu plāns 2017. – 2018. gada3

7,3

(2016)

7,3

(2017)

1Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5

2 Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 līdz 10

3 Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā reformu plānu mūsdienīgas un efektīvas valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstībai plānots līdz 28.02.2017

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

570 293

564 328

1 863 386

2 688 714

2 166 333

8

9,5

22,5

22,5

22,5

19.00.00 Valsts administrācijas skola

516 868

459 880

459 880

459 880

459 880

8

8

8

8

8

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

-

-

1 299 058

2 124 386

1 602 005

-

-

13

13

13

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

25 695

104 448

104 448

104 448

104 448

-

1,5

1,5

1,5

1,5

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

27 730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādātas ierēdņu mācību programmas (skaits)

-

-

65

65

65

Apmācīti darbinieki (skaits)

6 021

4 000

5 000

5 000

5 000

Organizēti kursi (skaits)

123

75

120

120

120

Apmācītas labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā un  korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās personas (skaits)

-

-

-

5 229

-

Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)

-

-

220

220

220

Auditoru sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

14

15

15

15

15

Kvalitātes rādītāji

Mācību dalībnieku apmierinātība ar kursiem (vidējais novērtējums ballēs10 ballu skalā)

-

8

8

8

8