Politikas mērķis: paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot piegāžu drošumu, brīvā tirgus un konkurences noteiktu energoresursu un enerģijas cenu veidošanos, ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un patēriņu/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Enerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, īpatsvars enerģijas bruto gala patēriņā (%) [196]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam,

38,7

(2015)

40,0

(2020)

Valsts obligātais gala enerģijas ietaupījums (GWh)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

1 640,9 (2014)

9 896,0

(2020)

Enerģijas patēriņš IKP radīšanai (kg naftas ekvivalenta uz 1000 euro no IKP)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

350

(2013)

280

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

 

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

55 912 030

103 178 527

101 906 087

114 218 703

71 441 620

-

-

2

2

1

29.01.00 Naftas produktu rezervju uzturēšana

19 469 606

19 124 048

23 508 645

26 846 917

28 109 506

-

-

-

-

-

29.02.00 Elektroenerģijas lietotāju atbalsts

20 335 000

68 624 945

78 227 442

87 272 416

43 322 065

-

-

-

-

-

61.06.00 Kohēzijas fonda projekti (2007-2013)

16 099 335

15 399 034

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti

8 089

30 500

170 000

99 370

10 049

-

-

2

2

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā (% no noteiktā apjoma)

100

100

100

100

100

Elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK nemainīgā līmenī (OIK likme EUR/MWh)

26,79

26,79

26,79

26,79

26,79

Aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts (%)

100

100

100

100

100

Kvalitātes rādītāji

Globālais enerģētikas arhitektūras indekss (vieta)

14

14

14

13

13