Politikas mērķis: bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam 1, VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam2

Politikas rezultatīvie rādītāji3

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2020)

Plānotā vērtība (2030)

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars no valsts teritorijas (%)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

18

18

Valdības rīcības plāns

64.1; 64.4; 64.5

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

20 624 623

    21 145 773

    23 002 957

    22 378 178

    20 588 072

201

                196

                199

                195

                196

21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 135 297

      6 033 600

      6 971 615

      7 044 704

      6 977 165

5

-

-

-

-

24.00.00 Dabas aizsardzība

 9 670 537

      9 188 995

      9 689 328

      9 694 148

      9 696 328

188

                191

                191

                191

                191

61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)

3 163 413

      3 893 617

      2 949 968

      1 006 125

-

2

                    2

                    3

-

-

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

23 333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.08.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 928

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014‑2020)

9 476

-

-

-

-

1

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu

413 283

         336 701

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 LIFE programmas projekti

2 207 356

      1 692 860

      3 392 046

      4 633 201

      3 914 579

5

                    3

                    5

                    4

                    5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits)

748

748

748

748

748

Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha)

18 561,7

18 007

18 007

18 007

18 857

Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits)4

3 421

1 850

1 850

1 850

1 870

Ex situ  un krājumā uzturētās vienības (skaits)5

229 094

229 515

 

230 565

232 515

233 515

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)

653

700

1 000

1 000

1 000

Kvalitātes rādītāji

Apmeklētāji (skaits)6

253 293

280 000

270 000

270 000

280 000

Piezīmes.

1https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Saeimā_2.pdf.

2https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti.

3 Politikas rezultatīvais rādītais “Lauku putnu indekss (1999.g. = 100)” ir izslēgts no budžeta paskaidrojuma, sākot ar 2022. gadu, sakarā ar to, ka minētais rezultāts nav atkarīgs no dabas nozares un Dabas aizsardzības pārvaldes darbības.

4 Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”, 24.08.00 ,,Nacionālo parku darbības nodrošināšana”.

5 Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”.

6 Latvijas Dabas muzejs, Nacionālais Botāniskais dārzs, Dabas aizsardzības pārvalde Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takās