Politikas mērķis: savlaicīga un kvalitatīva ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas nodrošināšana, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanas nodrošināšana, kā arī civilās aizsardzības sistēmas darbības koordinēšana/Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Organizēti un veikti prevencijas pasākumi, kas veicina ugunsdrošības un civilās aizsardzības situācijas uzlabošanos valstī (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.‑2019.gadam projekts

5 028

7 003

Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbi (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.‑2019.gadam projekts

16 449

16 000

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

42 149 850

55 029 434

64 900 058

63 822 422

50 270 932

3 137

3 137

3 136

3 136

3 136

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

40 078 418

55 015 235

61 417 067

61 414 066

50 270 932

3 137

3 137

3 136

3 136

3 136

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

-

-

28 149

-

-

-

-

-

-

-

67.08.00 Programmas "Eiropas civilā aizsardzība" projektu un pasākumu īstenošana " (2007-2013)

62 612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.12.00 Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta projektu un pasākumu īstenošana

18 298

14 199

-

-

-

-

-

-

-

-

69.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmas fondu finansējumu (2007-2013)

972 434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

812 161

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

3 454 842

2 408 356

-

-

-

-

-

-

70.20.00 Projekti un pasākumi Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai

34 724

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

109 221

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

61 982

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)

92

92

92

92

92

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)

726

726

726

762

798

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Vidējais ierašanās laiks notikuma vietā (minūtes)1

11

11

11

11

11

Organizēti informatīvi izglītojoši pasākumi sabiedrības izglītošanai ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanā (skaits)

-

-

7000

8000

8000

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)*

7 769

6 950

6 950

6 950

6 950

Speciālisti, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits) *

32

47

41

44

43

Kvalitātes rādītāji

Uzticēšanās valsts pārvaldei (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta)2 reitings

(vērtējumā no “-100” līdz “+100”, kur augstākais uzticības vērtējums ir “+100”)

80,0

80,0

80,0

80,5

81,0

1Vidējais ierašanās laiks = no izbraukuma brīža līdz ierašanās brīdim, sasummējot visus laikus un izdalot ar notikumu skaitu (8 minūtes, republikas pilsēta, pilsēta, ciems, kur atrodas VUGD daļa vai postenis, kur neatrodas VUGD daļa vai postenis 23 minūtes 2016.g17.maija MK noteikumu Nr.297 6.punkts)

2Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums, pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=4926

* Precizēts nosaukums ar 2017.gadu