Politikas mērķis:
Nodrošināt būvniecības procesa kvalitāti, drošību un visu ieinteresēto pušu atbildību, mazināt administratīvo slogu būvniecībā, kā arī atbalstīt mājokļu pieejamību / Valdības rīcības plāna uzdevumi

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība

 

Būvniecības apjoms faktiskās cenās(miljardi euro)

Informatīvais ziņojums “Par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību”

2,3

2,7

(2022)

Ēnu ekonomikas īpatsvars būvniecības nozarē pret IKP (%)

Atbildīgo Ministru kabineta locekļu un būvniecības nozares pārstāvju sadarbības memorands

30,7

28,0

(2023)

Ekspluatācijā pieņemti jauni dzīvokļi (skaits)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam [347]

3 315

5 200

(2022)

Valdības rīcības plāns

26.1. 3), 49.1., 50.1., 52.1., 53.1., 53.2., 54.1., 54.2., 55.1., 95.4., 96.1.-5.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

14 799 967

6 250 796

13 937 316

12 829 296

9 729 296

81

83

83

83

83

20.00.00 Būvniecība

3 533 255

3 750 796

3 733 936

3 729 296

3 729 296

81

83

83

83

83

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma

11 266 712

2 500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

-

-

10 203 380

9 100 000

6 000 000

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārskatīti normatīvie akti, t.sk. pārstrādāti būvnormatīvi (skaits)

33

7

5

5

5

Pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (skaits)1

2 469

2 030

2 030

2 030

2 030

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem (skaits)

2 906

-2

3 685

3 400

3 200

Konkrētas padomju laika sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas izpēte (skaits)3

-

1

1

1

2

Kvalitātes rādītāji

Dokumentu saskaņošanas dienas no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (skaits)

-

-

-

74

-

Piezīmes.
1 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam ”Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (pārbaužu skaits)”.
2 Rādītājs 2020. gadam netika plānots, jo tam nebija paredzēts finansējums.
3 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam ”Izpētītas konkrētas padomju laika sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (sēriju skaits)”.