Politikas mērķis: stiprināt nacionālo identitāti, veicināt sabiedrības saliedētību, attīstīt pilsonisko sabiedrību un īstenot mediju politiku / Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019.–2020.gadam (turpmāk – NIPSIPĪP) un Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plāns (projekti) (turpmāk – MPP)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība    

NVO uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā (skaits)

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019.–2020.gadam

7,8

9,9

(2019)

Lepnums par piederību Latvijas iedzīvotājiem (%) [322]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

62

70

(2020)

Iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības indekss [323]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

10

19

(2020)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 164., 165. un 166.punkts.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

3 145 454

3 917 517

3 876 531

3 166 970

2 302 966

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

-

-

-

-

-

22.10.00  Sabiedrības saliedētības pasākumi

1 146 928

2 008 100

1 727 469

1 600 546

1 203 989

-

-

-

-

-

22.13.00  Mediju politikas īstenošana

1 170 228

1 475 218

1 304 718

1 304 718

1 054 718

-

-

-

-

-

70.02.00  Atmaksas Eiropas Komisijas programmas “Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam” īstenošanai

75 210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00  Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums integrācijas jomā

753 088

434 199

844 344

261 706

44 259

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

9

1

1

1

1

Reģionos un Latvijas NVO programmā atbalstīti NVO projekti (skaits)

80

159

125

100

100

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” (skaits)

40

40

50

50

50

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumos (vairākpaaudžu saietos 3x3) piedalījušies diasporas latvieši un Latvijas latvieši (skaits)

900

900

1 300

1 300

1 300

Īstenoti mediju projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai mediju atbalsta programmu ietvaros (skaits)

68

47

47

47

47

Medijpratībā izglītoti medijpratības mentori -bibliotekāri un pedagogi (kopskaits)

465

80

80

80

80

Kvalitātes rādītāji

Iedzīvotāju savstarpējās uzticības īpatsvars (%)

56

58

60

62

62

Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%)

50

67

66

65

65