Politikas mērķis: paaugstināt iedzīvotāju apmierinātību, nodrošinot drošas, daudzveidīgas, labas kvalitātes preces un pakalpojumus godīgas konkurences apstākļos / Valdības rīcības plāna uzdevumi

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2020)

Apmierinātības ar dzīvi indekss (better life index)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [230]

5,9

6,5

Valdības rīcības plāns

20.2., 33.1.-3., 47.1. un 237.2.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

4392466

4540942

4540942

4520942

4520942

154

153

153

153

153

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

2712425

2849981

2849981

2829981

2829981

103

103

103

103

103

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

1283512

1304484

1304484

1304484

1304484

51

50

50

50

50

26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

396529

386477

386477

386477

386477

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Īstenoti projekti patērētāju ekonomisko interešu aizsardzībai, preču vai pakalpojumu drošuma un atbilstības uzlabošanai, bīstamo iekārtu un valsts metroloģiskajai uzraudzībai (skaits)

19

19

x

x

x

Izskatītas sūdzības, sniegtas konsultācijas patērētāju un komersantu tiesību jomā (skaits)

37 813

36 800

36800

36800

36800

Alternatīvi risināti patērētāju un komersantu strīdi (skaits)

115

150

150

150

150

Veikti prevencijas pasākumi (iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšana /tirgu izpētes (pasākumu skaits/ pasākumu skaits ar augsto prioritāti))

25/13

25/11

25/11

25/11

25/11

Izvērtēta tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekme uz konkurējošo vidi (lietas /konkurences situāciju tirgos izpētes skaits)

20/5

16/6

16/6

16/6

16/6

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)

37

34

34

34

34

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana (skaits/notificēto institūciju skaits)

311/22

293/23

293/23

298/23

298/23

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

2 210

2100

2 100

2 100

2 100

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas (milj. euro)

-

20

20

20

20

Uzņēmēju pozitīvs vērtējums par KP darbību (aptaujā sniegto atbilžu uz attiecīgo jautājumu “pozitīvi” un “drīzāk pozitīvi” īpatsvars, %)

69

85

85

85

85