Politikas mērķis: paaugstināt iedzīvotāju apmierinātību, nodrošinot drošas, daudzveidīgas, labas kvalitātes preces un pakalpojumus godīgas konkurences apstākļos/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam/

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2020)

Apmierinātības ar dzīvi indekss(better life index)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [230]

5,9

6,5

Valdības deklarācijas uzdevumi

20., 33., 47., 71., 182. punkts

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 965 544

4 647 349

4 540 942

4540942

4 520 942

147

154

 153

 153

 153

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

2 293 704

2 895 983

2 849 981

 2 849 981

2 829 981

96

103

103

103

103

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

1 225 053

1 304 579

1 304 484

1 304 484

1 304 484

51

51

50

50

50

26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

446 787

446 787

386 477

386 477

386 477

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Īstenoti projekti patērētāju ekonomisko interešu aizsardzībai, preču vai pakalpojumu drošuma un atbilstības uzlabošanai, bīstamo iekārtu un valsts metroloģiskajai uzraudzībai (skaits)

19

19

19

19

19

Izskatītas sūdzības, sniegtas konsultācijas un risināti strīdi patērētāju un komersantu tiesību jomā (skaits)

42 531

  37 000

36 950

36 950

36 950

Pasākumi konkurenci ierobežojošo darbību nepieļaušanai un pārtraukšanai konkrētajos preču tirgos (skaits)

45

43

41

41

41

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)

38

31

34

34

34

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana (skaits/notificēto institūciju skaits)

298/26

293/23

293/23

293/23

293/23

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

2 100

2 000

2 100

2 100

2 100

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas (milj. euro)

-

20

20

 20

20

Uzņēmēju pozitīvs vērtējums par KP darbību (aptaujā sniegto atbilžu uz attiecīgo jautājumu “pozitīvi” un “drīzāk pozitīvi” īpatsvars %).

-

85

85

85

85