Politikas mērķis: paaugstināt iedzīvotāju apmierinātību, nodrošinot drošas, daudzveidīgas, labas kvalitātes preces un pakalpojumus godīgas konkurences apstākļos /Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Apmierinātības ar dzīvi indekss

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [230]

5,9

6,5

Valdības rīcības plāns

45.1., 45.2.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 371 861

4 106 677

4 647 349

4 617 052

4 617 052

141

147

154

154

154

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

1 846 590

2 383 111

2 895 983

2 865 781

2 865 781

92

96

103

103

103

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

1 078 435

1 276 779

1 304 579

1 304 484

1 304 484

49

51

51

51

51

26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

446 836

446 787

446 787

446 787

446 787

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Īstenoti projekti patērētāju ekonomisko interešu aizsardzībai, preču vai pakalpojumu drošuma un atbilstības uzlabošanai, bīstamo iekārtu un valsts metroloģiskajai uzraudzībai (skaits)

19

19

19

19

19

Izskatītas sūdzības, sniegtas konsultācijas un risināti strīdi patērētāju un komersantu tiesību jomā (skaits)

42 093

37 000

37 000

37 000

37 000

Pasākumi konkurenci ierobežojošo darbību nepieļaušanai un pārtraukšanai konkrētajos preču tirgos (skaits)

74

46

43

40

40

Konkurences padomes publikācijas un pasākumi (skaits)

-

-

31

34

34

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana (skaits/notificēto institūciju skaits)

283/ 23

288/ 23

293/ 23

293/ 23

298/ 23

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

1 940

1 850

2 000

2 100

2 100

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas (milj. euro)

51

(2015)

20

20

20

20

Uzņēmēju pozitīvs vērtējums par KP darbību (aptaujā sniegto atbilžu uz attiecīgo jautājumu “pozitīvi” un “drīzāk pozitīvi” īpatsvars %).

82

82

85

85

85