Politikas mērķis: nodrošināt uz panākumiem vērstu profesionālo kultūrizglītību / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes "Radošā Latvija 2014-2020"

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2020)

Grādu vai kvalifikāciju ieguvuši studenti kultūras, mākslas un mūzikas augstskolās un koledžā (skaits)

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes "Radošā Latvija 2014-2020"

538

538

Valdības rīcības plāns

152.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

53 289 015

52 998 164

56 261 556

56 366 628

55 994 758

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

418,1

420,4

421,9

416

416

20.00.00 Kultūrizglītība

52 741710

52 661 419

56 060 178

56 366 628

55 994 758

414

416

416

416

416

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

40 719

74 028

87 284

-

-

2,1

2,1

4,3

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

506 586

262 717

114 094

-

-

2

2,3

1,6

-

-

Citi ieguldījumi

KM padotībā esošo kultūrizglītības iestāžu skaits

13

13

13

13

13

No valsts budžeta dotācijas apmaksātās pedagoģiskās likmes pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmās (skaits)

1 545

1 535

1 542

1 542

1 542

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

1,23

1,22

1,22

1,22

1,22

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

15,78

15,5

15,5

15,5

15,5