Politikas mērķis: nodrošināt uz panākumiem vērstu profesionālo kultūrizglītību / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2020)

Grādu vai kvalifikāciju ieguvuši studenti kultūras, mākslas un mūzikas augstskolās un koledžā (skaits)

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

538

538

 Valdības rīcības plāns

 Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 152.punkts.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

52 797 381

51 182 529

52 998 164

52 605 586

52 480 327

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

417,3

416

420,4

420

416

20.00.00  Kultūrizglītība

52 509 007

51 024 819

52 661 419

52 480 327

52 480 327

416

416

416

416

416

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 839

24 948

74 028

60 932

-

0,1

-

2,1

2,1

-

70.11.00  Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos

1 239

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.15.00  Eiropas Savienības programmas  Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

285 296

132 762

262 717

64 327

-

1,2

-

2,3

1,9

-

Citi ieguldījumi

KM padotībā esošas kultūrizglītības iestādes (skaits)

15

 10

10

10 

10

No valsts budžeta dotācijas apmaksātās pedagoģiskās likmes pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmās (skaits)

1 537

1 535

1 535

1 535

1 535

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

1,24

1,22

1,22

1,22

1,22

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

15,9

15,62

15,5

15,5

15,5