Politikas mērķis: nodrošināt uz panākumiem vērstu profesionālo kultūrizglītību / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2020)

Grādu vai kvalifikāciju ieguvuši studenti kultūras, mākslas un mūzikas augstskolās un koledžā (skaits)

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

538

538

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

42 213 642

49 476 527

51 182 529

51 219 695

51 096 459

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

417,5

509

501

501

501

20.00.00  Kultūrizglītība

41 953 901

49 401 213

51 024 819

51 186 769

51 096 459

416

501

501

501

501

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

24 948

-

-

-

-

-

-

-

70.07.00  Eiropas Savienības Rīcības programma mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam un Eiropas Savienības augstākās izglītības sadarbības programmas Tempus un Erasmus Mundus

8 561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.11.00  Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos

7 206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.15.00  Eiropas Savienības programmas  Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

243 974

75 314

132 762

32 926

-

1,5

8

-

-

-

Citi ieguldījumi

KM padotībā esošas kultūrizglītības iestādes (skaits)

12

 15

10

10 

10

No valsts budžeta dotācijas apmaksātās pedagoģiskās likmes pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmās (skaits)

2 009

1 535

1 535

1 535

1 535

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

1,2

1,22

1,22

1,22

1,22

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

15,3

15,5

15,62

15,62

15,62