Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2019)

Apmācības apmeklējušie (% no kopējā darbinieku skaita)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads            

57,0

35,0

Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads            

 

12,0

 

13,0

Institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads            

14

14

Valdības rīcības plāns

4.2; 4.3; 4.4.; 5.1.; 6.1.; 6,2.; 6.3.; 6.4.; 9.1; 19.2; 55.2.; 57.1.punkti

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 230 261

7 281 514

8 376 622

7 605 254

7 171 738

201

201

201

201

201

69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

288 438

491 193

1 008 952

596 301

156 009

-

-

1

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

116 066

135 725

135 725

135 725

135 725

-

-

-

-

-

71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

24 170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6 676 594

6 654 596

7 231 945

6 873 228

6 880 004

201

201

200

201

201

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

124 993

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Zemkopības ministrijas padotības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)

9

9

9

9

9

Zemkopības ministrija kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)

5

5

5

5

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādāto nacionālo tiesību aktu skaits, kas regulē nozari (skaits)

-

400

350

360

360

Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

-

3

3

3

3

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

-

8

7

7

7