Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt ZM darbību un īstenošanu / ZM darbības stratēģija 2021.‑2027.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Apmācības apmeklējušo īpatsvars no kopējo darbinieku skaita (%)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1

67,7

35

ZM personāla mainības īpatsvars no kopējā strādājošo skaita (%)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1

17

17

Institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1

13

13

Valdības rīcības plāns

30.1., 66.1., 66.2., 66.3., 67.2., 70.1., 71.1., 72.1., 73.1., 73.2., 75.1., 76.1., 77.3., 164.1., 202.2., 236.2., 244.7.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

11 744 600

10 048 724

7 637 477

7 286 086

7 163 627

200

200

200

200

200

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

1 395

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

2 477 791

1 862 798

92 060

-

-

-

-

-

-

-

69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

1 148 070

882 608

295 848

135 024

9 005

1

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

144 509

135 725

135 725

-

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

7 135 835

7 167 593

7 113 844

7 151 062

7 154 622

199

200

200

200

200

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

837 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

ZM padotības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)

9

9

9

9

9

ZM kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)

5

5

5

5

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādāto nacionālo tiesību aktu skaits, kas regulē nozari (skaits)

203

250

250

250

250

Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

2

2

2

2

2

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

12,4

8

8

8

8

Piezīmes.
1ZM darbības stratēģija izstrādes stadijā.