Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt ZM darbību un īstenošanu / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Apmācības apmeklējušo īpatsvars no kopējā darbinieku skaita (%)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

56,0

35,0

ZM personāla mainības īpatsvars no kopējā nodarbināto skaita (%)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

11,0

11,0

Starptautiskas institūcijas, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam 1

13

12

Valdības rīcības plāns

30.1., 66.1., 66.2., 66.3., 67.2., 70.1., 71.1., 72.1., 73.1., 73.2., 75.1., 76.1., 77.3., 164.1., 202.2., 236.2., 244.7.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

16 658 780

7 637 477

14 713 689

9 060 416

7 697 632

200

200

200

200

200

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

2 613 192

92 060

664 156

1 319 496

-

-

-

-

-

-

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

232 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

915 146

295 848

335 898

39 959

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

16 607

135 725

126 540

124 347

124 578

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

7 236 617

7 113 844

13 587 095

7 576 614

7 573 054

200

200

200

200

200

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

5 645 218

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

ZM padotības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)

9

9

9

9

9

ZM kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)

5

5

5

5

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)

239

250

250

250

250

Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

2,2

2

2

2

2

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

6,8

8

8

8

8