Politikas mērķis: Īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošanu./ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (gads)

Migrācijas saldo, primāri veicinot reemigrāciju un samazinot emigrāciju

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam

-12 229

1000 (2020)

Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita

izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

 Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-15

10 (2018)

Izskatīto patvēruma meklētāju iesniegumu skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

6

-44 (2018)

Valdības rīcības plāns

90.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

16 949 753

20 252 027

19 692 857

15 734 221

12 214 325

645,5

651

638

638

638

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

16 287 144

18 294 449

18 801 266

15 478 486

11 958 590

641,5

647

634

634

634

70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana

209 833

228 838

255 735

255 735

255 735

4

4

4

4

4

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

452 776

1 728 740

635 856

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

1

1

1

1

1

Personalizācijas centrs

1

1

1

1

1

Uzturēto klientu apkalpošanas struktūrvienību skaits

30

30

30

30

30

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti (pases/ personas apliecības) (skaits)

274 494/206 626

234 874/251 405

191 673/303 317

164 643/259 896

168491/ 283295

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

39 696

38 000

38 000

38 000

38 000

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)

350

720

400

400

400

Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)

165

150

150

150

150

Kvalitātes rādītāji

Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums)

5,61

5,48

5,49

5,5

5,51

PMLP e-indekss (vērtējumā no 1 līdz 100, kur „100” ir augstākais vērtējums)

-

55

56

57

58