Politikas mērķis: īstenot efektīvas migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa noteikšanas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas procedūras / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Migrācijas saldo [332]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

-10 640

-1500

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

17 082 806

16 546 460

20 252 027

18 320 628

14 492 988

681

655

651

635

635

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

16 366 767

16 317 622

18 294 449

17 455 934

14 264 150

677

651

647

631

631

70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana

163 121

228 838

228 838

228 838

228 838

4

4

4

4

4

70.09.00 Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Eiropas Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)

155 385

 -

-

-

-

-

 -

 -

 -

 -

70.10.00 Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Bēgļu fonda III projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)

224 286

 -

 -

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

70.11.00 Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Ārējo robežu fonda projektu un projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)

96 592

 -

 -

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

 -

 -

1 728 740

635 856

 -

 -

 -

-

-

 -

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

76 655

 -

 -

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

Citi ieguldījumi

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs (skaits)

1

1

1

1

1

Personalizācijas centrs (skaits)

1

1

1

1

1

Klientu apkalpošanas struktūrvienības (skaits)

30

30

30

30

30

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti (pases/ personas apliecības) (skaits)*

320 928 /186 019

274 494 /206 626

234 874 /251 405

143 882 / 326 339

135 845 / 256 730

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)*

41 988

35 000

38 000

38 000

38 000

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)*

330

720

720

720

720

Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)

-

-

150

150

150

Kvalitātes rādītāji

Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1-6, kur “6” ir augstākais vērtējums)

5,47

5,48

5,48

5,49

5,5

PMLP e-indekss2

(vērtējumā no 1 līdz 100, kur “100” ir augstākais vērtējums)

53

54

55

56

57

* Precizēts nosaukums ar 2017.gadu

PMLP aptauja par klientu apkalpošanas kvalitāti

2  pieejams: http://www.eindekss.lv/lv/3-kas-ir-latvijas-e-indekss