Politikas mērķis: kvalitatīvu darba vietu veidošana un sekojoši droša un veselībai nekaitīga darba vide, kas veicinātu nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos Darba aizsardzības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Smagos nelaimes gadījumos darbā cietušie un letālos nelaimes gadījumos darbā bojā gājušie (kopējais skaits uz 100 000 nodarbinātajiem)

Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

29,7

29,72

Valdības rīcības plāns

117.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4002 786

5280 207

5114 097

6116 911

6439 514

169

192,1

197,8

207,7

207,7

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

3262 045

3240 887

3240 821

3240 821

3240 821

158,5

179,8

179,8

179,8

179,8

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

610 197

1907 693

1741 649

2744 463

3067 066

10,5

12,3

18

27,9

27,9

Projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001

610 197

1907 693

1741 649

2744 463

3067 066

10,5

12,3

18

27,9

27,9

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets1 (speciālais budžets)

130 544

131 627

131 627

131 627

131 627

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņēmumu apsekojumi (skaits)

10 494

10 000

10 000

10 000

10 000

Informatīvie semināri (skaits)

46

45

43

44

46

Videosižeti / videofilmas (skaits)

3

8

3

3

6

Informatīvās kampaņas (skaits)

0

1

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

81,0

75,0

77,0

78,0

79,0

Piezīmes.

Izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”.