Politikas mērķis: kvalitatīvu darba vietu veidošana un sekojoši droša un veselībai nekaitīga darba vide, kas veicinātu nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos/Darba aizsardzības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Smagos nelaimes gadījumos darbā cietušie un letālos nelaimes gadījumos darbā bojā gājušie (kopējais skaits uz 100 000 nodarbinātajiem)

Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

25,9

29,72

Valdības deklarācija

117.punkts

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 381 206

5 306 044

5 280 207

6 009 219

6 116 892

171,4

192,1

192,1

206,6

207,7

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

2 838 896

3 241 470

3 240 887

3 240 802

3 240 802

162,4

179,8

179,8

179,8

179,8

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

419 137

1 932 947

1 907 693

2 636 790

2 744 463

9

12,3

12,3

26,8

27,9

Projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001

419 137

1 932 947

1 907 693

2 636 790

2 744 463

9

12,3

12,3

26,8

27,9

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets13 (speciālais budžets)

123 173

131 627

131 627

131 627

131 627

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņēmumu apsekojumi (skaits)

10 662

10 000

10 000

10 000

10 000

Informatīvie semināri (skaits)

41

35

45

43

44

Videosižeti/videofilmas (skaits)

10

10

8

5

7

Informatīvās kampaņas (skaits)

-

1

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

78,0

75,0

75,0

75,0

75,0

13Izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”