Politikas mērķis: kvalitatīvu darba vietu veidošana un sekojoši droša un veselībai nekaitīga darba vide, kas veicinātu nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos/Darba aizsardzības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Smagos nelaimes gadījumos darbā cietušie un letālos nelaimes gadījumos darbā bojā gājušie (kopējais skaits uz 100 000 nodarbinātajiem)

Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

28,01

29,72

Valdības rīcības plāns

97.punkts.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 799 761

5 424 556

5 306 044

5 261 332

5 363 769

163,5

192,6

192,1

194,7

207,7

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

2 608 408

2 842 605

3 241 470

3 241 470

3 241 470

162,2

180,3

179,8

179,8

179,8

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

59 726

2 450 324

1 932 947

1 888 235

1 990 672

1,3

12,3

12,3

14,9

27,9

Projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" Nr.7.3.1.0/16/I/001

59 726

2 450 324

1 932 947

1 888 235

1 990 672

1,3

12,3

12,3

14,9

27,9

04.03.00 Darba negadījumu1 speciālais budžets (speciālais budžets)

131 627

131 627

131 627

131 627

131 627

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņēmumu apsekojumi (skaits)

10 024

10 000

10 000

10 000

10 000

Informatīvie semināri (skaits)

42

40

35

35

35

Videosižeti/videofilmas (skaits)

11

10

10

10

10

Informatīvās kampaņas (skaits)

1

1

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

76,0

74,0

75,0

75,0

75,0

                1Izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts”.