Politikas mērķis: kvalitatīvu darba vietu veidošana un sekojoši droša un veselībai nekaitīga darba vide, kas veicinātu nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos/Darba aizsardzības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Smagos nelaimes gadījumos darbā cietušie un letālos nelaimes gadījumos darbā bojā gājušie (kopējais skaits uz 100 000 nodarbinātajiem)

Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

25

25

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 726 731

2 740 673

5 424 556

4 907 179

4 862 467

161

180,3

192,6

192,6

195,2

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

2 595 103

2 609 046

2 842 605

2 842 605

2 842 605

161

180,3

180,3

180,3

180,3

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

-

-

2 450 324

1 932 947

1 888 235

-

-

12,3

12,3

14,9

Projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana"  Nr.7.3.1.0/16/I/001

-

-

2 450 324

1 932 947

1 888 235

-

-

12,3

12,3

14,9

04.03.00 Darba negadījumu1 speciālais budžets (speciālais budžets)

131 628

131 627

131 627

131 627

131 627

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņēmumu apsekojumi (skaits)

10 643

10 000

10 000

10 000

10 000

Informatīvie semināri (skaits)

40

44

40

35

35

Videosižeti/videofilmas (skaits)

8

11

10

10

10

Informatīvās kampaņas (skaits)

1

1

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

69,0

72,0

74,0

75,0

75,0

1Izdevumi preventīvajiem pasākumiem, lai uzlabotu darba vidi, izglītotu darba devējus un darbiniekus, novērstu nelaimes gadījumus darbā un saslimšanu ar arodslimībām, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts”.