Politikas mērķis: kvalitatīvu darba vietu veidošana un sekojoši droša un veselībai nekaitīga darba vide, kas veicinātu nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos / Darba aizsardzības pamatnostādnes 2016. – 2020. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2024)

Smago un letālo nelaimes gadījumu skaits uz 100 000 nodarbinātajiem [218]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

31,7

29

Valdības rīcības plāns

117.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 405 103

5 114 097

5 268 230

5 558 715

4 836 072

170,9

197,8

188,3

188,3

185,8

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

3 326 611

3 240 821

3 658 551

3 789 568

3 810 119

160,6

179,8

176,5

176,5

176,5

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

953 038

1 741 649

1 478 052

1 637 520

894 326

10,3

18

11,8

11,8

9,3

Projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001

953 038

1 741 649

1 478 052

1 637 520

894 326

10,3

18

11,8

11,8

9,3

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets2 (speciālais budžets)

125 454

131 627

131 627

131 627

131 627

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņēmumu apsekojumi (skaits)

10 490

10 000

10 000

10 000

10 000

Informatīvie semināri (skaits)

44

43

45

45

45

Videosižeti / videofilmas (skaits)

7

3

5

5

5

Informatīvās kampaņas (skaits)

1

1

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

84,0

77,0

78,0

79,0

80,0

Piezīmes.
1 Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.
2 Izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”.