Politikas mērķis: nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi un veicināt nodarbināto darba mūža pagarināšanos / Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2024)

Smago un letālo nelaimes gadījumu skaits uz 100 000 nodarbinātajiem (%)

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

26,3

29,0

Valdības rīcības plāns

117.

 

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 080 020

5 268 230

5 559 071

4 836 428

3 938 939

162,3

188,3

188,3

185,8

176,5

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

3 259 683

3 658 551

3 789 924

3 810 475

3 807 312

152,7

176,5

176,5

176,5

176,5

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

713 929

1 478 052

1 637 520

894 326

-

9,6

11,8

11,8

9,3

-

Projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001

713 929

1 478 052

1 637 520

894 326

-

9,6

11,8

11,8

9,3

-

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets1 (speciālais budžets)

106 408

131 627

131 627

131 627

131 627

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņēmumu apsekojumi (skaits)

9 579

10 000

10 000

10 000

10 000

Informatīvie semināri (skaits)

49

45

50

50

50

Videosižeti / videofilmas (skaits)

5

5

5

5

5

Informatīvās kampaņas (skaits)2

-

1

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

86,0

78,0

80,0

80,0

80,0

Piezīmes.

1 Izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”.

2 Rezultatīvajam rādītājam 2020. gadā tika plānota vērtība “1”, bet saistībā ar Covid-19 ārkārtas situācijas iestāšanos, kā arī augstos riskus izplatībai, 2020. gadā informatīvā NAPO kampaņa skolās netika realizēta.