Politikas mērķis: Veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)

Iekšlietu ministrijas IKT vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016. -2020. gadam.

65,1

65,0

Valdības rīcības plāns

192.2, 192.4.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

19 487 636

19 092 650

23 029 916

18 746 263

17 384 687

321

322

319

319

319

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

16 177 185

14 744 497

17 674 992

17 511 787

17 382 400

321

322

319

319

319

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

148 443

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

2 169 087

3 428 229

3 971 744

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

802 344

918 724

1 383 180

1 234 476

2287

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

-

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

15 208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

175 369

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Uzturētas informācijas

sistēmas/citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)

109/70

110/70

110/70

110/70

110/70

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

2,7

48

48

48

48

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

3344

1450

1450

1450

1450

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

6555

6364

6364

6364

6364

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

8497

8000

8000

8000

8000

Kvalitātes rādītāji

Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)

97

95

95

95

95

Piezīmes.

1 Norādītos rādītājus plānots iekļaut arī Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2020.–2022.gadam.