Politikas mērķis: Veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)

Iekšlietu ministrijas IKT vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016-2020.gadam.

56,26

65

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

16 026 148

15 015 331

16 267 900

14 362 901

14 200 147

313 

316

322

322

322

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

12 755 144

13 426 454

15 679 577

14 362 901

14 200 147

313

316

322

322

322

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

69 500

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

3130

4097

-

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

2 991 495

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

276 021

1 584 780

518 823

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

358

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Uzturētas informācijas

sistēmas/citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)

109/68

109/70

109/70

109/70

109/70

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

-

48

48

48

48

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

-

1450

1450

1450

1450

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

-

6364

6364

6364

6364

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

-

7000

7500

8000

8000

Kvalitātes rādītājs

Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)1

96

92

95

95

95

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra aptauja par pakalpojumu kvalitāti.