Politikas mērķis: sekmēt iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darba vietu kvalitāti/Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (%)

Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

4,5

(2015)

2,5

(2020)

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no visiem bezdarbniekiem (%)

Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

44,7

(2015.gada 4.ceturksnis)

30,0

(2017)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

36 817 661

40 616 245

61 217 348

51 365 431

40 570 156

677,8

743,1

903,2

833,9

778

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

6 392 544

7 113 270

6 590 470

6 382 755

6 382 755

445,9

472,3

382

373

373

63.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)

3 957 308

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)

778 138

-

-

-

-

16,1

-

-

-

-

Projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001

569 294

-

-

-

-

11,5

-

-

-

-

Projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" Nr.1DP/1.4.1.1.2./ 08/IPIA/NVA/001

99 141

-

-

-

-

2,3

-

-

-

-

Projekts "Kompleksi atbalsta pasākumi" Nr.1DP/1.4.1.1.1./ 09/IPIA/NVA/001

89 961

-

-

-

-

1,7

-

-

-

-

Projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" Nr.1DP/1.2.1.1.4./ 08/IPIA/VIAA/001

19 742

-

-

-

-

0,6

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)1

16 543 674

25 376 996

45 222 362

35 934 121

25 379 212

199

268

426

367,9

312

Projekts "Jauniešu garantijas" Nr.7.2.1.1/15/I/001

6 010 789

6 614 101

8 762 919

4 612 330

-

104,5

114

114

57

-

Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001

9 448 436

14 509 425

14 509 425

13 900 809

13 650 403

68,7

108

117

117

117

Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1/15/I/001

1 006 744

4 165 670

4 891 263

3 873 380

3 730 185

23,2

44

48,5

48,5

50

Projekts "EURES tīkla darbība Latvijā" Nr.7.1.2.1/15/I/001

49 557

87 800

83 300

83 300

83 300

1,1

2

2

1,5

1,5

Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.2/15/I/001

11 498

-

10 011 270

10 007 906

5 343 508

0,7

-

109,6

109,6

109,6

Projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Nr.9.1.1.3/15/I/001

4 015

-

5 997 836

2 392 136

1 781 086

0,1

-

7,6

7,6

7,6

Projekts "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" Nr.9.2.1.2/15/I/001

12 635

-

146 735

282 569

235 421

0,7

-

3,5

2,9

2,5

Projekts "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" Nr.9.1.4.1/16/I/001

-

-

352 314

315 491

394 009

-

-

22,3

22,3

22,3

Projekts "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide" Nr.7.1.2.2./16/I/001

-

-

467 300

466 200

161 300

-

-

1,5

1,5

1,5

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)

361 551

-

-

-

-

13,7

-

-

-

-

Projekts "Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras - sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai" Nr.VSID/TP/CFLA/11/13/010

361 551

-

-

-

-

13,7

-

-

-

-

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

202 666

792 932

596 327

240 366

-

3,1

2,8

2,2

-

-

Projekts "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" Nr.VS/2015/0206

17 848

718 479

596 327

240 366

-

0,6

2,5

2,2

-

-

Projekts Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” Nr.VS/2014/0025

133 862

74 453

-

-

-

2,5

0,3

-

-

-

Projekts EURES aktivitāšu plāns 2013-2014/Latvija” Nr.VS/2014/0170

50 956

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets (speciālais budžets)2

8 581 780

7 333 047

8 808 189

8 808 189

8 808 189

-

-

93

93

93

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)3

74 549

70 460

76 793

72 830

72 830

Kvalitātes rādītāji

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā (%)

53,3

52,5

53,5

51,3

51,3

12017.gadā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas plānots pārdalīt finansējumu 800 000 euro apmērā SAM 7.3.2. projekta “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanai.

2Izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām.

3Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī no 2016.gada uzskaita sadarbību ar darba devējiem.