Politikas mērķis: uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību, kā arī stiprinot jauniešu uzņēmīgumu, veselīgu dzīvesveidu / Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pašvaldību īpatsvars, kurās vienlaikus darbojas jauniešu centrs, jauniešu dome un jaunatnes konsultatīvā komisija (%)

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

0  (2016)

40 (2020)

Jauniešu īpatsvars jaunatnes organizācijās (%)

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

11 (2012)

17 (2020)

Jauniešu īpatsvars, kuri uzskata, ka viņiem ir lielas vai visas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts/pašvaldību līmenī (%)

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

15 / 22

(2012)

25 / 30

(2020)

Valdības rīcības plāns

-

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 434 297

4 379 088

5 671 610

4 405 610

4 378 410

28

28

31

31

31

21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma

319 187

561 493

720 684

359 684

332 484

2

2

2

2

2

70.10.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

928 423

1 097 321

1 699 904

1 444 904

1 444 904

24

24

29

29

29

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

2 602 004

2 601 022

3 251 022

2 601 022

2 601 022

-

-

-

-

-

72.06.00 Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai

584 683

119 252

-

-

-

2

2

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Projekti (atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās) (skaits)

43

40

40

40

40

Jauniešu organizācijas un to iniciatīvas 

(jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē) (skaits)

10

16

15

15

15

Jauniešu mērķauditorijai paredzētās interneta platformas uzturēšana un informācijas aktualizēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Situācijas monitorings, izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā (skaits)

1

1

-

1

1

ES programmā Erasmus+  iesniegti atklāta konkursa projekti jaunatnes jomā (skaits)

389

300

300

300

300

Erasmus+ programmas un citu ārvalstu finansēto programmu ietvaros jaunatnes un izglītības jomas stiprināšanai īstenoti atbalsta pasākumi (skaits)

4

4

4

4

4

Kvalitātes rādītāji

Jauniešu īpatsvars, kuri ir pasīvi jebkāda veida aktivitātēs (%)

24*

20

18

16

16

*Jaunākie dati būs pieejami pēc 2017.gada beigās iesniegtajiem Jaunatnes politikas monitoringa rezultātiem