Politikas mērķis:

  1. sniegt atbalstu jauniešu personīgajai attīstībai un stiprināt viņu līdzdalību visās dzīves jomās;
  2. uzlabot jauniešu sociālu un emocionālu labklājību, radot apstākļus, kas ļaus jauniešiem apgūt patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nepieciešamās prasmes un īstenot savu potenciālu;
  3. veicināt vienlīdzīgas iespējas un pieejas visiem jauniešiem, kā arī mazināt neiecietību.

/ Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pašvaldības, kurās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona, kura veic darbu ar jaunatni, atbilstoši aktuālajam pašvaldību skaitam (skaits)2

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

111

(2019)

42

(2021)

Jauniešu īpatsvars, kuri uzskata, ka viņiem ir lielas vai visas iespējas līdzdarboties un būt aktīvam pilsonim (%)

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

53,5

 (2019)

55

(2021)

15–24 gadus vecu personu īpatsvars, kuras nav iesaistītas izglītībā vai darba tirgū (NEET) (%) [164]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam

7,9

(2019)

7,5

 (2021)

Jauniešu īpatsvars, kuri iesaistās  jauniešu projektos (%)

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

24

(2018)

30

(2021)

Jauniešu īpatsvars, kuri iesaistās politisko partiju darbībā (%)

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

4

(2017)

5

(2021)

Jauniešu īpatsvars, kuri piedalās jauniešu centru un jauniešu NVO aktivitātēs (%)

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

16

 (2017)

20

(2021)

Valdības rīcības plāns

134.

Piezīmes.

1Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 377 553

7 663 938

2 424 446

574 522

574 522

36

35

35

2

2

21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma

531 696

517 652

574 446

574 522

574 522

2

2

2

2

2

70.10.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

1 424 543

1 917 319

550 000

-

-

34

33

33

-

-

70.12.00  Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

1 271 894

1 596 823

450 000

-

-

-

-

-

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

3 149 420

3 632 144

850 000

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atbalstītie projekti, t.sk. atbalsts jauniešu organizāciju darbībai (skaits)

44

45

46

46

46

Veiktie pētījumi, analīze un izpēte par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem (skaits)

1

1

-

1

-

ES programmā Eiropas Solidaritātes korpuss īstenotie projekti (skaits)

1

1

2

-

-

Saņemta informācija, izmantojot aģentūras administrēto tīmekļa vietņu piedāvātās iespējas (kopējie skatījumi)

260 000

300 000

300 000

-

-

Īstenoti mācību pasākumi skolotājiem, jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem (skaits)

144

122

65

8

8

Īstenoti sadarbības pasākumi jaunatnes politikas attīstībai dažādos līmeņos (skaits)

-

-

23

8

8

Kvalitātes rādītāji

Jauniešu īpatsvars, kuri neiesaistās nekāda veida pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs (%)

-

-

9

9

6

Piezīmes.
2 Pēc administratīvi teritoriālās reformas no 2021. gada jūlija Latvijā pašvaldību skaits samazināsies no 119 līdz 42.