Politikas mērķis: atbilstoši ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajam mērķim veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai / Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014. –2020. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2019)

Plānotā vērtība

Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kas turpina izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas (%) [79]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

28,0

33,0

(2024)

Personu ar invaliditāti īpatsvars, kas ir reģistrētas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē kā strādājošas, no kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita (%)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam

27,2

29,0

(2021)

Valdības rīcības plāns

112., 113.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā,euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 195 567

2 757 188

3 378 626

3 245 661

3 116 981

109,8

117,7

118,8

118

116,7

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

2 773 477

2 757 188

3 116 981

3 116 981

3 116 981

105,9

117,7

116,7

116,7

116,7

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

316 001

-

261 645

128 680

-

1,1

-

2,1

1,3

-

Projekts “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr.2.2.1.1/19/I/004

316 001

-

261 645

128 680

-

1,1

-

2,1

1,3

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

93 941

-

-

-

-

2,8

-

-

-

-

Projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Nr. 9.1.4.3./16/I/001

93 941

-

-

-

-

2,8

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2

12 148

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)

70 271

70 000

70 000

70 000

70 000

Pirmreizējās invaliditātes ekspertīze (skaits)

24 307

25 000

25 000

25 000

25 000

Atkārtotās invaliditātes ekspertīze (skaits)

41 829

43 000

43 000

43 000

43 000

Kvalitātes rādītāji

Apmācīti sertificēti ārsti, t.sk. rezidenti un  ārsti eksperti, prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (personu skaits gadā)

9

2

7

7

6

Piezīmes.
1 Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.
2 Izdevumi, kas saistīti ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informācijas sistēmas pilnveidošanu un salāgošanu ar valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu.