Politikas mērķis:
Īstenot valsts politiku valsts drošības jomā
/ MK 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr.823 “Valsts drošības dienesta nolikums”

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

18 911 826

18 436 690

19 148 748

18 045 213

22 309 017

-

-

-

-

-

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

18 776 647

17 586 770

18 028 619

18 045 213

22 309 017

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

47 390

849 920

1 120 129

-

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

70 109

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

17 680

-

-

-

-

-

-

-

-

-