Informācija par finanšu ministra dāvinājuma (ziedojuma) atļaujas izsniegšanas nosacījumiem

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums (turpmāk – Likums) nosaka kārtību kādā tiek veikti kapitālsabiedrību dāvinājumu (ziedojumu) darījumi un kuros gadījumos nepieciešams pieprasīt finanšu ministra atļauju.

Likuma 11.panta trešajā daļā noteikts, ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1500 euro vai kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 1500 euro, dāvinājumu (ziedojumu) drīkst piešķirt tikai ar:

 • finanšu ministra atļauju, ja to vēlas piešķirt valsts kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā valsts daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku valsts kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;
 • finanšu ministra un attiecīgās atvasinātas publiskas personas orgāna atļauju, ja kapitālsabiedrības pamatkapitālā publisku personu daļas nepārsniedz 50 procentus, bet to īpašumā esošo kapitāla daļu summa pārsniedz 50 procentus, kā arī tad, ja vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 50 procentus, bet to īpašumā esošo kapitāla daļu summa pārsniedz 50 procentus.

Lai izvērtētu dāvinājuma (ziedojuma) darījumu un izskatītu iespēju izsniegt finanšu ministra atļauju, kapitālsabiedrības tiek lūgtas vienlaicīgi ar iesniegumu, kurā izteikts lūgums izsniegt atļauju, iesniegt Finanšu ministrijai izvērtēšanai sekojošus dokumentus un informāciju:

 • kapitālsabiedrības iepriekšējā gada pārskatu;
 • revidenta atzinumu par iepriekšējā gada pārskatu;
 • ministrijas, kura ir dāvinātāja (ziedotāja) valsts kapitāla daļu turētāja, piekrišanu (atļauju);
 • pašvaldības, kura ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja, atļauju;
 • kapitālsabiedrības izziņu par tās saņemtajiem kredītiem, to nomaksas gaitu, sniegtajām garantijām un ķīlām;
 • kapitālsabiedrības izziņu par saistību izpildi pret saviem darbiniekiem;
 • kapitālsabiedrības izziņu, ka tiesvedībā nav prasības pret to par parāda piedziņu;
 • kapitālsabiedrības izziņu par pēdējā gada (tekošā gada) laikā veiktajiem dāvinājumiem (ziedojumiem);
 • dāvinājuma (ziedojuma) darījuma līguma projektu;
 • dāvinājuma (ziedojuma) izlietojuma tāmi, informāciju par plānotajiem projektiem, pasākumiem, aktivitātēm u.c.

Kapitālsabiedrībām, kurām dāvinājuma (ziedojuma) veikšanai nepieciešams saņemt finanšu ministra atļauju, nepieciešams parūpēties par savlaicīgu informācijas un dokumentu iesniegšanu, ņemot vērā, ka informācijas un dokumentu izvērtēšanas process var ilgt mēnesi no informācijas un dokumentu saņemšanas brīža.