Politikas mērķis: nodrošināt vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgu informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, radot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un tādējādi sekmējot viņa kā demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā. / Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Auditorijas virszemes televīzijas apraides aptvērums (% no iedzīvotāju kopskaita)

Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

99,6

99,8

Auditorijas virszemes LR1 apraides aptvērums (% no iedzīvotāju kopskaita)

Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

99,4

99,8

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

21 627 548

24 471 414

25 524 153

23 825 457

22 949 807

18

18

18

18

18

01.00.00  Nozares vadība

611 401

601 947

689 666

684 166

684 166

18

18

18

18

18

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

7 250 872

7 470 847

8 358 290

7 767 243

7 661 593

03.00.00 Televīzija

13 730 275

14 479 405

14 839 982

14 008 977

13 313 977

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

-

1 919 215

1 636 215

1 365 071

1 290 071

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

35 000

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju izsniegšana, anulēšanas, atjaunošana, paziņojumu par elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu reģistrācija (skaits)

16

18

11

12

26

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

8

5

3

3

3

Monitoringa centra analizētās raidstundas (skaits)

7 316

12 000

9 000

7 500

7 500

Monitoringa centra veiktās pārbaudes (skaits)

-

-

170

170

170

Radioprogrammu raidapjoms (stundu skaits)

-

52 560

52 560

43 800

43 920

Televīzijas programmu raidapjoms (stundu skaits)

16 436

16 008

16 000

16 000

16 000