Politikas mērķis: nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā/ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Izglītības likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī (novirze %)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

-14

(2012)

0

(2019)

Pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba sa­maksas paaugstināšanas grafikā noteikto darba samaksu attiecīgajā laikposmā (euro)

Izglītības likuma 53.panta trešā daļa

680

(2017)

790

(2020)

Valdības rīcības plāns

Lai nodrošinātu iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidosim ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai, tai skaitā mobilitātes nodrošināšanai, iespējai darbu zaudējušajiem atgriezties darba tirgū un kompensējoša sociālā atbalsta sniegšanai.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

345 887 485

351 786 916

352 306 359

349 904 140

349 904 140

37 940

26 050

25 850

25 850

25 850

01.00.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

77 398 407

70 154 009

64 381 612

64 381 612

64 381 612

5 706

3 184

3 127

3 127

3 127

05.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

245 591 246

255 336 155

256 905 624

256 905 624

256 905 624

28 844

20 302

20 030

20 030

20 030

10.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

22 897 832

26 296 752

28 616 904

28 616 904

28 616 904

3 390

2 564

2 693

2 693

2 693

11.00.00. Mērķdotācijas internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai

-

-

2 402 219

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izglītojamie pašvaldību izglītības iestādēs (skaits)

247 540

247 540

247 582

247 582

247 582

Vidējā normētā izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi (izglītojamo skaits)

9,18

14

14

14