Politikas mērķis: Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu / Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2020)

Plānotā vērtība

(2022)

ĀM pārvaldītais divpusējās attīstības sadarbības finansējums, kas izlietots labas pārvaldības, tiesiskuma un demokrātiskas līdzdalības veicināšanai (%)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

68

62

Oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma (NKI), tiecoties līdz 2030. gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0,33% no NKI (%)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Konceptuālais ziņojums “Par attīstības sadarbībai paredzēto finansējuma palielināšanu 2021. – 2025. gadam”

0,12

0,13

Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti (skaits)

Valdības rīcības plāns

115

100

Valdības rīcības plāns

165.1.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

52 925 976

61 907 570

63 872 673

63 004 882

63 145 846

599

603

610

612

614

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

35 577 757

41 987 142

43 824 851

43 444 816

43 469 400

256

261

268

268

270

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums

102 366

136 312

158 431

158 431

158 431

-

-

-

-

-

06.00.00 Latvijas institūts

182 995

179 438

-

-

-

4

4

-

-

-

07.00.00 Attīstības sadarbības projektu īstenošana

693 524

583 813

1 363 813

1 663 813

1 863 813

-

-

-

-

-

09.00.00 Materiālās palīdzības nodrošināšana

6 212

11 144

11 144

11 144

11 144

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

15 037 391

18 050 194

17 554 907

16 767 151

16 683 531

339

338

342

344

344

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

764 355

959 527

959 527

959 527

959 527

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

2 652

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

558 724

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)

44

45

45

45

45

Ārlietu ministrijā un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs veiktie konsulārie, tai skaitā bezmaksas pakalpojumi (skaits)

245 502

205 000

205 000

205 000

205 000

Ārlietu ministrijas nosūtītie Latvijas civilie eksperti, kuri piedalījušies ES, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas, ANO un NATO  misijās (skaits)

18

20

20

20

20

Finansētie projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

18

14

32

31

39

Izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda un alumīnija importam no trešajām valstīm, kvotu atļaujas kokmateriālu importam no Krievijas Federācijas (skaits)

763

550

550

550

550

Kvalitātes rādītāji

Latvijas Ārlietu ministrijas mājas lapas apmeklējumi gadā (skaits)

7 278 244

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 900 000

Latvijas Ārlietu ministrijas Facebook profila latviešu valodā sekotāji (skaits)

9 165

4 500

4 700

5 000

5 500

Latvijas Ārlietu ministrijas Facebook profila angļu valodā sekotāji (skaits)

7 192

6 000

6 000

6 200

6 600

Latvijas Ārlietu ministrijas Twitter konta latviešu valodā sekotāji (skaits)

15 955

13 700

14 000

14 200

15 300

Latvijas Ārlietu ministrijas Twitter konta angļu valodā sekotāji (skaits)

22 788

20 700

21 200

21 700

23 300

Sabiedrības īpatsvars, kas uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm (%)

-

74

79

80

81