Politikas mērķisefektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde / Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)¹

Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam

1,10

(2015)

1,10

(2018)

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)²

Valsts kancelejas darbības stratēģija 2017.‑2019.gadam

7,3

(2016)

7,3

(2018)

Valdības rīcības plāns

34.5., 34.6

¹ Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5

² Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 līdz 10

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk

5 769 657

5 628 990

6 348 527

5 894 904

5 664 904

135

138

138

133

133

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

5 258 238

5 236 819

5 955 824

5 831 883

5 601 883

130

133

133

133

133

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

231 762

325 150

316 887

-

-

5

5

5

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

8 204

4 000

12 795

-

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

19 006

63 021

63 021

63 021

63 021

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

252 447

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

2 922

2 922

2 872

2 822

2 822

Integrētas komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

5

5

5

5

5

Izstrādāts vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls, Cilvēkresursu vadības informācijas sistēma  un izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu platforma (skaits)

-

-

-

-

3

Īstenoti projekti labāka regulējuma, administratīvā sloga samazināšanas un efektīvāka darba snieguma jomās, izmantojot inovatīvas metodes1 (skaits)

-

2

4

4

4

Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldē strādājošās personas, kas piedalījušās apmācībās

-

900

900

-

-

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticība valsts pārvaldē strādājošiem atbilstoši ikgadējai valsts pārvaldes klientu apmierinātības aptaujai (%)2

46,5

26,7

48,5

49,5

50,5

Nodarbināto valsts pārvaldē skaits, kas darbu valsts pārvaldē uzskata par prestižu atbilstoši reizi divos gados aptaujai par valsts pārvaldes darbinieku viedokli (%)

-

34,0

-

35,0

-

1Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Īstenoti izmēģinājumprojekti, izmantojot inovatīvas metodes”

2Sākot ar 2018.gadu mainīta kvalitātes rādītāja noteikšanas metodika (pēc jaunās metodikas aprēķināta arī 2016.gada izpilde