Politikas mērķisefektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde / Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)1

Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam

1,10

(2015)

1,10

(2017)

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)2

Valsts pārvaldes reformu plāns 2017. – 2018. gada3

7,3

(2016)

7,3

(2017)

1Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5

2 Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 līdz 10

3 Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā reformu plānu mūsdienīgas un efektīvas valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstībai plānots līdz 28.02.2017

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk

7 845 315

5 410 100

5 628 990

5 585 635

5 155 094

 146

137

138

137

133

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

4 613 112

5 347 155

5 236 819

5 235 672

5 155 094

137

137

133

133

133

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

325 150

277 842

-

-

-

5

4

-

63.06.00. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)

 374 160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Strukturālo reformu ieviešana valsts pārvaldē (2007-2013)

279 035

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

4 000

9 100

-

-

-

-

-

-

70.05.00. Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)

355 855

-

-

-

-

7

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

24 630

62 945

63 021

63 021

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

654 834

-

-

-

-

2

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

    1 543 689

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

3 022

3 000

2 922

2 872

2 822

Integrētas komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm                (skaits)

-

5

5

5

5

Izstrādāts vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls, Cilvēkresursu vadības informācijas sistēma  un izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu platforma (skaits)

-

-

-

1

2

Īstenoti izmēģinājumprojekti, izmantojot inovatīvas metodes (skaits)

-

-

2

2

2

Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldē strādājošās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits)

-

-

900

900

-

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticība valsts pārvaldē strādājošiem atbilstoši ikgadējai valsts pārvaldes klientu apmierinātības aptaujai (%)

24,7

 

25,7

26,7

27,7

28,7

Nodarbinātie valsts pārvaldē, kas darbu valsts pārvaldē uzskata par prestižu atbilstoši reizi divos gados aptaujai par valsts pārvaldes darbinieku viedokli (%) 

33,0

 

-

34,0

35,0